Znanost I Istraživanja

[:hr]

Bioenergetske Studije Provedene na Praktičarima
Rekonektivnog Iscjeljivanja® I Onima Koji Su Primali Tretman

autor Gary Schwartz, PhD 

Nova znanost je u nastajanju koja mijenja tradicionalno razumijevanje zdravlja i iscjeljivanja. Najnovije znanstveno istraživanja stavlja naglasak na eksperimente, koji mjere učinke energije, svjetlosti i informacija na ljudska bića. Predvodnici su međunarodni tim svjetski-priznatih znanstvenika, William Tiller, PhD, Gary Schwartz, PhD, i Konstantin Korotkov, PhD, sa njihovim studijama o Frekvencijama Rekonektivnog Iscjeljivanja, koje je prve otkrio Eric Pearl, D.C. Snažni i temeljiti rezultati ovih istraživanja privlače pozornost najboljih i najbistrijih u znanstvenoj zajednici.

Studija Energetskih Promjena Tijela u Bez-Dodira Energetskim Iscjeljivanjima 2. Rekonektivno Iscjeljivanje Izvršeno
Na Osobi Koja Pati Od Oslabljenih Donjih Ekstremiteta
autori Drs. Koji Tsuhiya, Toshiaka Harada, Hiroshi Motoyama

Promjene u energetskim uvjetima tijela su mjerene sa AMI (Uređaj za Identifikaciju Meridijana) kroz tri sesije Rekonektivnog iscjeljivanja provedenih na osobi koja je imala oslabljenje donje ekstremitete i nije mogla hodati šest mjeseci prije ove studije. Prije liječničkog ispitivanja, značajni nedostaci Qi-energije i lijevo/desne neravnoteže su otkrivene u donjem dijelu tijela osobe, što upućuje na stanje u kojem je znatan Qi pomaknut na gornji dio tijela (+23%) i zbog toga je Qi u donjem dijelu tijela manjkav. Slične gornje/donje neravnoteže otkrivene su u funkcijama autonomnog živčanog sustava i zaštitnim funkcijama tijela, što upućuje da njihove razine aktivnosti u donjem dijelu tijela su znatno smanjene. Kako je tretman iscjeljivanja napredovao, nedostaci Qi energije i lijevo/desno neravnoteže u donjem dijelu tijela su ispravljena i normalna ravnoteža distribucije Qi energije kod sustava meridijana osobe je obnovljena. Istodobno s ovim nadopunjavanjem Qi u donjem dijelu tijela osobe, razina aktivnosti u funkcijama autonomnog živčanog sustava i zaštitinim funkcijama tijela u donjem dijelu tijela osobe su povišene. Ovi rezultati snažno sugeriraju da funkcionalna obnova u tijelesnom sustavu osobe se odigrala u donjem dijelu tijela kao rezultat tretmana. Ova studija pruža podršku za istinitost prilagodbe Qi-energije u tzv. “Non-Touch” Bez-Dodira Energetskim Iscjeljenjima, unatoč izostanku fizičke interakcije između osobe i iscjelitelja.

Novi Pristup Za Udaljeno Otkrivanje Ljudskih Emocija 
autori Drs. Konstantin Korotkov, Dmitry Orlov, Krishna Madappa

Različite instrumentalne metode su razvijene za promatranje ljudskih emocija u psihologiji, neuroznanosti i studijama strojnog učenja. Ove metode su uglavnom usmjerena na otkrivanje pojedinačnih, osobnih emocija. Fokus ovog studije je razvoj instrumentalnih metoda za udaljeno otkrivanje ljudskih emocija, i individualnih i kolektivnih. Novi antenski uređaj je dodan Electrophotonic Imaging/Gas Discharge Visualization (EI/GDV) sustavu kamere. Primjerci podataka su istraženi sa rituala blagoslova vode, radionica osbosobljavanja za iscjeljivanje, glazbena izvedba, geofizička mjerenja tijekom pomrčine sunca i šamanske ceremonije. Ovi početni pokazatelji predstavljaju potencijal za mapiranje djelovanja na ljudske emocije. Predlažemo međunarodni suradnički projekt za Bazu Geoaktivne Zone: razvoj karata energetskih parametara za sakralne predmete i program za studij njihovog utjecaja na ljudsko psiho-psihofizičko stanje; u odnosu na stanje okoliša, i zdravlje i psiho-tipove ljudi.

Eksperimenti Iscjeljivanja Utvrđeni Sa Elektrofotoničkom Kamerom
autori Drs. Konstantin Korotkov, Kimba Arem, Krishna Madappa, Berney Williams, Len Wisneski

Tijekom radionice prikazivanja Electrophotonic Imaging temeljene na tehnici Gas Discharge Visualization, niz eksperimenata provedeno je koristeći Rekonektivno iscjeljivanje, namjera grupe je  usmjerena da utječe na energiju bočice vode, i nove upotrebe didgeridoo za zvučnu terapiju. EPC/GDV tehnike pokazuju efekte liječenja i djelovanje grupne namjere. Povrh toga, energetsko djelovanje okoline prostora radionice je praćeno tijekom različitih razdoblja, koristeći novi antenski uređaj koji je dodan Electrophotonic Imaging/Gas Discharge Visualization sistemu kamere. Zanimljiva varijacija u energiji okoline je zabilježena između različitih razdoblja s različitim aktivnostima radionice.

Usporedba Fizikalne Terapije sa Energetskim Iscjeljivanjem
za Poboljšanje Raspona Pokreta u Ispitanika s Ograničenom Mobilnosti Ramena

autori Drs. Ann Linda Baldwin, Kirstin Fullmer, Gary E. Schwartz

Dva oblika energetskog iscjeljivanja, Rekonektivno iscjeljivanje (RH) i Reiki, koji obuhvaćaju svjetlo ili bez-dodira, su testirani za učinkovitost naspram fizikalnoj terapiji (PT) za povećanje ograničenog opsega pokreta (ROM) povišenja ruke u skapularnoj ravnini. Sudionici su dodijeljeni jednoj od 5 grupa: PT, Reiki, RH, Sham Healing (lažno iscjeljivanje) ili bez tretmana. Osim kod bez tretmana, sudionici nisu znali za grupiranje. Raspon pokreta, samoprocjena boli i promjenjivosti brzine otkucaja srca (HRV) ocijenjene su prije i nakon 10 minutne sesije. U prosjeku, za PT, Reiki, RH, Sham Healing (lažno iscjeljivanje) i bez tretman, za svaki posebno, ROM (raspon pokreta) povećan je za 12°, 20°, 26°, 0.6° i 3° i rezultat boli umanjen je za 11,5%, 10,1% 23,9%, 15,4% i 0%. Fizikalna terapija, Reiki i RH su bili učinkovitiji od Sham Healing za povećanje ROM (raspona pokreta) (PT: F = 8,05, P = 0.008; Reiki: F = 10.48, P = 0.003; RH: F = 30.19, P < 0,001). Moguće je da ovo poboljšanje nije posredovano mijofacijalnim odpuštanjem HRV ispitanika se nije promijenio, upućujući da nema značajnog porast vagalne aktivnosti. Sham (lažni) tretman je značajno smanjio bol u odnosu na bez tretmana (F = 8,4, P = 0,007) i bio je jednako učinkovito kao PT, Reiki i RH. Mišljenje autora je da prateće smanjenje bolova je placebo efekt.[:en]

Bioenergtic Studies Conducted on
Reconnective Healing® Practitioners & Those Being Treated

by Gary Schwartz, PhD

A new science is emerging that is changing the traditional understanding of health and healing. The latest scientific research is focusing on experiments, which are quantifying the effects of energy, light and information on human beings. Leading the way are an international team of world-renowned scientists, William Tiller, PhD, Gary Schwartz, PhD, and Konstantin Korotkov, PhD, with their studies of the Reconnective Healing Frequencies™, first discovered by Eric Pearl, D.C. The powerful and profound results of this research are attracting the attention of the best and brightest in the scientific community.

 

Study Of Body’s Energy Changes In Non-Touch Energy Healing 2. Reconnective Healing
Performed On A Subject Suffering From Emaciated Lower Limbs
by Drs. Koji Tsuhiya, Toshiaka Harada, Hiroshi Motoyama

Changes in body’s energetic conditions were measured by the AMI (Apparatus for Meridian Identification) through the three sessions of the Reconnective Healing performed on a subject who had lower limbs emaciated and had been unable to walk for 6 months prior to this study. Before the healing trial, significant Qi-energy deficiencies and left/right imbalances were detected in the subject’s lower body, suggesting a condition in which substantial Qi had shifted to the upper body (+23%) and consequently the Qi in the lower body had been depleted. Similar upper/lower imbalances were detected in the autonomic nervous system function and the body’s protective function, indicating that their activity levels in the lower body were significantly diminished. As the healing sessions progressed, both the Qi-energy deficiencies and left/right imbalances in the lower body were corrected and the normal balance of Qi-energy distribution in the subject’s meridian system was restored. This restoration of Q-energy balance seems to have been realized by redistributing the subject’s own Qi-energy. Concurrently with this replenishment of Qi in the subject’s lower body, the activity levels of both the autonomic nervous system function and the body’s protective function in the subject’s lower body were increased. These results strongly suggest that the functional revitalization in the subject’s body system took place particularly in the lower body as a result of the healing. This study provides support for the reality of Qi-energy adjustment in the so called Non-Touch Energy Healing, despite the absence of the physical interaction between the subject and the healer.

 

New Approach For Remote Detection Of Human Emotions 
by Drs. Konstantin Korotkov, Dmitry Orlov, Krishna Madappa

Various instrumental methods have been developed for observing human emotions in psychology, the neurosciences, and machine learning studies. These methods are mostly directed to detecting individual, personal emotions. The focus of this study is developing instrumental methods for remote detection of human emotions, both individual and collective. A new antenna device has been added to the Electrophotonic Imaging/Gas Discharge Visualization camera system. Examples of data are explored from a water blessing ritual, healing workshop training, musical performance, geophysical measurements during a solar eclipse, and a shamanic ceremony. These preliminary indications demonstrate a potential for mapping the effects of human emotions. We propose an international collaborative project for a Geoactive Zones Database: developing maps of energy parameters for sacral subjects and a program for study of their influence on the human psycho-physiological condition; in relation with both the environmental situation, and the health and psycho-types of people.

 

Healing Experiments Assessed With Electrophotonic Camera
by Drs. Konstantin Korotkov, Kimba Arem, Krishna Madappa, Berney Williams, Len Wisneski

During a workshop demonstrating Electrophotonic Imaging based on the Gas Discharge Visualization technique, a series of experiments were conducted using Reconnective Healing, group intention focused on effecting the energy of a vial of water, and a novel use of a didgeridoo for sound therapy. The EPC/GDV techniques show the effects of the healing and group intention activities. In addition, the ambient energetic activity of the workshop room was monitored during various eras, using the new antenna device that has been added to the Electrophotonic Imaging/Gas Discharge Visualization camera system. Interesting variation in the ambient energy was observed among the various eras with different workshop activities.

 

Comparison of Physical Therapy with Energy Healing
for Improving Range of Motion in Subjects with Restricted Shoulder Mobility

by Drs. Ann Linda Baldwin, Kirstin Fullmer, Gary E. Schwartz

Two forms of energy healing, Reconnective Healing (RH) and Reiki, which involve light or no touch, were tested for efficacy against physical therapy (PT) for increasing limited range of motion (ROM) of arm elevation in the scapular plane. Participants were assigned to one of 5 groups: PT, Reiki, RH, Sham Healing, or no treatment. Except for no treatment, participants were blinded as to grouping. Range of Motion, self-reported pain, and heart rate variability (HRV) were assessed before and after a 10-minute session. On average, for PT, Reiki, RH, Sham Healing, and no treatment, respectively, ROM increased by 12°, 20°, 26°, 0.6°, and 3° and pain score decreased by 11.5%, 10.1%, 23.9%, 15.4%, and 0%. Physical therapy, Reiki, and RH were more effective than Sham Healing for increasing ROM (PT: F = 8.05, P = 0.008; Reiki: F = 10.48, P = 0.003; RH: F = 30.19, P < 0.001). It is possible that this improvement was not mediated by myofascial release because the subjects’ HRV did not change, suggesting no significant increase in vagal activity. Sham treatment significantly reduced pain compared to no treatment (F = 8.4, P = 0.007) and was just as effective as PT, Reiki, and RH. It is the authors’ opinion that the accompanying pain relief is a placebo effect.[:]